Algemene voorwaarden PG Tours n Travels

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot groepsreizen
tussen PG Tours & Travels, en de opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is
afgeweken. Op alle overeenkomsten tussen PG Tours & Travels en de opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing. Eventuele geschillen die uit de tussen opdrachtgever en PG Tours & Travels gesloten overeenkomst
voortvloeien, zullen bij de Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt.

ARTIKEL 1: DEFINITIES INLEIDENDE BEPALINGEN
– opdrachtgever: de wederpartij van PG Tours & Travels – reiziger: degene die aan de reis deelneemt – de overeenkomst:
de overeenkomst tussen de opdrachtgever en PG Tours & Travels als opdrachtnemer tot het contracteren van
reisdiensten.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
• 1. Op verzoek van de opdrachtgever zal PG Tours & Travels een offerte uitbrengen met één of meer reisdiensten
PG Tours & Travels niet.
• 2. Een opdracht om te gaan contracteren met leveranciers wordt door PG Tours & Travels schriftelijk aan de
opdrachtgever bevestigd onder het voorbehoud als genoemd in lid 1. Door deze bevestiging komt de overeenkomst
tot stand. PG Tours & Travels dient de bevestiging, voor akkoord getekend, binnen 10 dagen na dagtekening ervan,
retour te hebben ontvangen.
• 3. Uitblijven van (tijdige) ontvangst door PG Tours & Travels van deze bevestiging geeft PG Tours & Travels de
bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verplicht zich om de schade die PG Tours & Travels
ten gevolge van de ontbinding lijdt, te vergoeden.

ARTIKEL 3: INFORMATIEPLICHT
De opdrachtgever zal de gegevens betreffende hemzelf en eventuele andere reizigers verstrekken, die voor PG Tours
& Travels van belang zijn voor het sluiten van de overeenkomst(en) met leveranciers en voor het correct kunnen
(doen) uitvoeren daarvan. Het niet verstrekken van zulke gegevens heeft tot gevolg, dat de opdrachtgever jegens
PG Tours & Travels aansprakelijk wordt voor elke schade die PG Tours & Travels mocht lijden ten gevolge van het
ontbreken van zulke gegevens.

ARTIKEL 4: HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De opdrachtgever die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk
voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen
deel aansprakelijk.

ARTIKEL 5: INHOUD OVEREENKOMST
• 1. De gegevens uit de bevestiging als bedoeld in artikel 2 lid 2 bepalen de inhoud van de overeenkomst, tenzij
het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
• 2. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden PG Tours & Travels niet. PG Tours & Travels draagt geen verantwoordelijkheid
voor uitgegeven of ter hand gesteld foto-, folder- en ander voorlichtingsmateriaal of reisinformatiemateriaal.
• 3. Indien, bij reizen, waarbij vervoer is inbegrepen, de reisduur is vermeld in dagen, zijn de vertrek- en aankomstdagen
als hele dagen gerekend, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. De bevestigde tijden van luchtvervoer en
vervoer per schip zijn steeds indicatief en kunnen kort voor of tijdens de reis wijzigen.
Specialised in Sri Lanka & Maldives
pgtoursntravels.com | sales@pgtoursntravels.com
• 4. Tot 28 dagen voor de eerste dag van de reis kan door de opdrachtgever een wijziging in de reis verzocht
worden. Een verzoek tot wijziging van een van de essentialia van de reis wordt beschouwd als annulering. In dat
geval worden conform artikel 10 van deze voorwaarden annuleringskosten in rekening gebracht.
PG Tours & Travels spant zich in om een verzoek in te willigen. Daaraan verbonden kosten van € 27,50 per boeking
per wijziging en de communicatiekosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Afwijzing door de
opdrachtgever van een door PG Tours & Travels, op verzoek van opdrachtgever, voorgestelde wijziging, geldt als
een annulering. Conform artikel 10 van deze voorwaarden zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6: OVEREENGEKOMEN LEVERINGEN EN DIENSTEN
• 1. Binnen 10 dagen na dagtekening van de bevestiging, is de opdrachtgever een aanbetaling verschuldigd van
30% van de reissom, tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven. Artikel 2 lid 3 is van overeenkomstige
toepassing. Indien door een leverancier van PG Tours & Travels een aanbetaling wordt vereist, dient deze door
de opdrachtgever te worden voldaan. Bij annulering van de reis door de opdrachtgever, wordt de aanbetaling niet
gerestitueerd.
• 2. De restant betaling moet uiterlijk 8 weken voor vertrek van de reis in het bezit zijn van PG Tours & Travels. Indien
de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor vertrek, moet per omgaande de gehele reissom worden
voldaan en in ieder geval een dag voor aanvang van de reis in het bezit zijn van PG Tours & Travels. De benodigde
reispapieren worden niet eerder dan na ontvangst van de gehele reissom verstuurd.
• 3. Bij niet-tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn, de
overeenkomst door PG Tours & Travels met onmiddellijke ingang worden ontbonden, in welk geval de annuleringskostenregeling
zoals gesteld in artikel 10 van toepassing is. Geen sommatie is vereist indien de overeenkomst is
totstandgekomen binnen 6 weken voor vertrek.

ARTIKEL 7: NAGEKOMEN LEVERINGEN EN DIENSTEN
Leveringen en diensten welke niet bij de totstandgekomen overeenkomst zijn begrepen, maar waarvoor na deze
totstandkoming opdracht wordt gegeven, worden direkt aan de opdrachtgever gefaktureerd. Betaling dient per
omgaande, in ieder geval voor vertrek, te geschieden.

ARTIKEL 8: REISSOM
• 1. De geoffreerde reissom geldt per persoon, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.
• 2. Indien voor of na totstandkoming van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en PG Tours & Travels wordt
afgeweken van het aantal personen waarop de prijs per persoon is gebaseerd, dan is PG Tours & Travels gerechtigd
een nieuwe reissom per persoon vast te stellen. Alle overige afwijkingen na totstandkoming van de reisovereenkomst
behoeven de nadrukkelijke toestemming van PG Tours & Travels, terwijl PG Tours & Travels in dat geval het
recht heeft de extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
• 3. Een geoffreerde c.q. een overeengekomen reissom is gebaseerd op de prijzen, waaronder vervoers- en brandstofkosten,
geldkoersen, heffingen en belastingen etc. zoals deze PG Tours & Travels bekend waren ten tijde van het
verstrekken van het aanbod.
• 4. PG Tours & Travels behoudt zich het recht voor, om de reissom voor of na de totstandkoming van de overeenkomst
te verhogen indien er zich verhogingen of veranderingen voordoen in prijzen en kostencomponenten als
bedoeld in lid 3 en zal de opdrachtgever zodra dit bij hen bekend is hiervan op de hoogte stellen.
• 5. De opdrachtgever heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te
wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de
mededeling van de verhoging. Indien de opdrachtgever de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisator het
recht de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 9: GRENSDOCUMENTEN / GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN
• 1. De deelnemers aan de reis dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten,
zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventuele vereiste visa, bewijzen
van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. De opdrachtgeven dient voorafgaande reis een digitale
kopie van het geldige paspoort aan PG Tours & Travels te verschaffen.
• 2. De opdrachtgever zal zelf bij de betrokken autoriteiten informatie inwinnen betreffende paspoorten, visa en
eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat PG Tours & Travels dit zal
doen. Tijdig voor vertrek zal de opdrachtgever nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
• 3. Indien de opdrachtgever c.q. een deelnemer niet aan de (voortzetting van) de reis kan deelnemen wegens het
ontbreken van enig geldig document of wegens het niet voldoen aan enig voorschrift, dan wel indien ten gevolge
van het ontbreken bij de opdrachtgever of (een) reiziger(s) van de hier bedoelde documenten, de reis als geheel
geen uitvoering of voortgang kan vinden, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, dat PG Tours & Travels voor het document zou zorg dragen
en het ontbreken daarvan aan haar kan worden toegerekend.

ARTIKEL 10: ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
• 1. Indien een reisovereenkomst geheel (d.w.z. voor alle deelnemers) wordt geannuleerd door de opdrachtgever, is
de opdrachtgever aan PG Tours & Travels de volgende annuleringskosten verschuldigd: a. bij annulering tot 4 weken
voor de dag van vertrek brengt PG Tours & Travels u de gemaakte kosten in rekening b. bij annulering van 4-2 weken
voor de dag van vertrek: 50% van de reissom c. bij annulering binnen 2 weken tot en met de dag van vertrek of later:
100% van de reissom. De reissom als hier bedoeld omvat mede de toeslagen.
• 2. Indien de leverancier van een overeengekomen reisdienst een afwijkende regeling van annuleringskosten
heeft, geldt deze regeling met voorrang boven de hier genoemde.

ARTIKEL 11: OPZEGGING DOOR PG Tours & Travels (ONTBINDING)
PG Tours & Travels heeft het recht voor of tijdens de reis de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien er zich omstandigheden voordoen of redelijkerwijs zich kunnen voordoen,
waardoor een ongestoorde uitvoering van de reisovereenkomst niet kan worden gegarandeerd. Na ontbinding
wordt de reeds betaalde reissom binnen 1 maand aan de opdrachtgever terugbetaald echter verminderd met de
kosten welke PG Tours & Travels heeft moeten maken en verplicht is te betalen aan derden. De opdrachtgever komt
in dit geval geen recht op enige schadevergoeding toe.

ARTIKEL 12: WIJZIGING DOOR PG Tours & Travels
Indien de dienstverleners die door PG Tours & Travels bij de uitvoering van de reis worden ingeschakeld niet, dan
wel niet tijdig in staat zijn de overeengekomen diensten te verlenen, heeft PG Tours & Travels voor of tijdens de
reis het recht de reisovereenkomst te wijzigen. Indien de dienst welke verricht wordt door een derde niet c.q. niet
tijdig dan wel behoorlijk kan worden uitgevoerd, is PG Tours & Travels niet aansprakelijk voor enige schade, indien
blijkt dat PG Tours & Travels zich voldoende heeft ingespannen om de derde partij tot nakoming van deze dienst te
bewegen. Indien in (een deel van) de diensten niet kan worden voorzien zal PG Tours & Travels zich inspannen om
passende, alternatieve regelingen te treffen met het oog op de continuering van de reis, echter voorzover daar geen
extra kosten voor PG Tours & Travels aan verbonden zijn.

ARTIKEL 13: VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGERS
• 1. De opdrachtgever(s) alsmede de betrokken reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van
PG Tours & Travels ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een korrekte
reiziger. • 2. De opdrachtgever c.q. reiziger die zodanige hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede
uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door PG Tours
& Travels van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van PG Tours & Travels in redelijkheid niet kan
worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening
van de opdrachtgever of de betrokken reiziger(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen
worden toegerekend.

ARTIKEL 14: RENTE EN INCASSOKOSTEN
Indien niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens PG Tours & Travels is voldaan, is over de hoofdsom een rente
verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is de opdrachtgever dan
gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum
van € 115, tenzij dit bedrag in relatie tot de incasso-werkzaamheden onbillijk is.

ARTIKEL 15: OVERMACHT
In geval van overmacht heeft PG Tours & Travels het recht de reisovereenkomst zonder opzegging en/of ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of ten dele te ontbinden zonder dat PG Tours & Travels tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn.

ARTIKEL 16: ALGEMENE BEPALINGEN
De opdrachtgever vrijwaart PG Tours & Travels voor alle aanspraken van reiziger(s) of derden welke het gevolg zijn
van handelen of nalaten van opdrachtgever c.q. de betrokken reiziger(s).

ARTIKEL 17: KLACHTEN
• 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden
gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet
binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden
gemeld bij de reisleiding van PG Tours & Travels.

ARTIKEL 18: HULP EN BIJSTAND
• 1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien
de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs
mocht hebben.
• 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst
redelijkerwijk mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe
te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht;
voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.